Làm rõ sự mơ hồ về mặt luật pháp của điều 2.2.2(III) của Hiệp định về chống bán phá giá: các đề xuất diễn giải thuật ngữ "phương pháp hợp lý khác"

01/10/2016 12:00 - 3157 lượt xem

Nu Ri Jung 

Tóm tắt
Khi cơ quan điều tra xây dựng giá trị thông thường theo Điều 2.2 của Hiệp định về chống bán phá giá, nếu phương pháp theo quy định ở phần tóm tắt Điều 2.2.2 không có sẵn, họ có thể lựa chọn sử dụng “bất kì phương pháp hợp lý khác” của Điều 2.2.2(iii) để tính toán số tiền cho SG&A (Selling, General and Administrative Expenses - Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý) và lợi nhuận, chỉ cần tuân theo một “giới hạn lợi nhuận". Sự không rõ ràng hiển nhiên này được quy định trong Điều 2.2.2(iii) được giải thích là để tạo quyền chủ động cho các cơ quan điều tra và đã phát sinh nhiều sự quá tuỳ ý khác, đôi khi là lạm dụng. 

Tuy nhiên, một hướng dẫn để giải thích Điều 2.2.2(iii) có thể được được rút ra từ bối cảnh và cấu trúc tổng thể của Điều 2 của Hiệp định về chống bán phá giá. Để làm rõ sự mơ hồ trong Điều 2.2.2(iii) của Hiệp định về chống bán phá giá và để ngăn chặn việc lạm dụng khái niệm "phương pháp hợp lý khác" khi xây dựng giá trị tính lại, tất cả các phương pháp của Điều 2.2.2(iii) phải phù hợp với hướng dẫn của Điều 2 của Hiệp định về chống bán phá giá.
Tải tài liệu
2017010616001310lam-ro-su-mo-ho-ve-mat-luat-phap-cua-dieu-22
Quảng cáo sản phẩm