Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/08/2010 12:00 - 1855 lượt xem

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Hoa Kỳ khởi xướng ngày 22/07/2010.

Bên đệ đơn: M&B Metal Products Co.

Sản phẩm bị điều tra: mắc áo thép (steel wire garment hanger) có mã 7326.20.0020, 7323.99.9060 và 7323.99.9080  trong Biểu Hài hòa Thuế Quan Hoa Kỳ (HTSUS)

Ngày 10/05/2011, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra quyết định sơ bộ khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Ngày 28/10/2011, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra quyết định cuối cùng khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Tải tài liệu
Initiation
Preliminary determination
Final determination
Final determination Memo
Quảng cáo sản phẩm