Phân bón - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG06)

12/05/2017 12:00 - 5463 lượt xem

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hàng hóa nêu trên.

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: 12/05/2017

2. Nguyên đơn
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem và Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

3. Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra: Sản phẩm phân bón DAP có mã HS: 3105.10.90; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

II. Diễn biến vụ việc
Thời gian Sự kiện
12/05/2017 Khởi xướng điều tra
04/08/2017 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
02/03/2018 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức:
Ngày 02/03/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế và thời gian áp dụng như sau:  

Danh sách các quốc gia được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ này có trong Thông báo đính kèm Quyết định dưới đây. 

TIN TỨC LIÊN QUAN:
Bộ Công Thương ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu vào Việt Nam

Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu
Tải tài liệu
1 Thông báo quyết định khởi xướng điều tra
1.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước
1.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước
2.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu
2.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu
3.1. Thông báo Quyết định áp thuế sơ bộ SG6 Phân bón
3.2. Quyết định 3044/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời SG06 Phân bón
3.3. Báo cáo điều tra sơ bộ SG06 Phân bón
4.1. Quyết định QĐ686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức SG 06 Phân bón
4.2. Báo cáo điều tra cuối cùng SG06 Phân bón
Quảng cáo sản phẩm