Phân tích việc sử dụng biện pháp chống bán phá giá trong các Hiệp định Thương mại Tự do

17/01/2012 12:00 - 2017 lượt xem

Tác giả: Dukgeun Ahn và Wonkyu Shin

Các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) nở rộ trong những năm gần đây có thể có những tác động mâu thuẫn với việc sử dụng biện pháp chống bán phá giá giữa các nước tham gia FTA. Một mặt, một FTA có thể giúp gia tăng các hoạt động chống bán phá giá của một quốc gia nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước khỏi dòng chảy nhập khẩu gia tăng từ các quốc gia khác. Mặt khác, FTA được cho là giúp giảm việc sử dụng các biện pháp chống bán phá giá để thực hiện mục đích của thương mại tự do. Những hiệu ứng sẽ được áp dụng có thể soi đèn quan trọng trên các câu hỏi liệu một FTA có thể là một trở ngại hoặc một khối xây dựng.

Bài viết này xem xét các tác động của các FTA đối với các hoạt động chống bán phá giá dựa trên phân tích thực nghiệm toàn diện. Sử dụng dữ liệu của các nước sử dụng chống bán phá giá từ 1995 đến 2009, chúng tôi thấy rằng có rõ ràng là một mối quan hệ nghịch đảo giữa FTA và các hoạt động chống bán phá giá. Quan điểm này thể hiện xu hướng ít đệ trình chống bán phá giá hơn của bên sử dụng công cụ chống bán phá giá đối với nước thành viên FTA, bất kể phải đối mặt với nhập khẩu nhiều hơn từ các đối tác FTA. Bài viết này cũng thể hiện hiệu ứng năng động của FTA dựa trên một loạt phân bổ của thời gian. Kết quả ước lượng từ các mô hình năng động cho thấy, trong năm FTA có hiệu lực có tác đáng kể, cho thấy giảm đáng kể các điều tra chống bán phá giá trong năm đó.

Quảng cáo sản phẩm