Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013 12:00 - 1399 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2012.
Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
 
Tải tài liệu
sg-initiations-by-reporting-member-03.2013
sg-initiations-by-sector-03.2013
sg-sectoral-distribution-initiations-by-reporting-member-03.2013
harmonized-system-section-headings-pdf
sg-measures-by-reporting-member-03.2013
sg-measures-by-sector-03.2013
sg-sectoral-measures-by-reporting-member-04.2012
Quảng cáo sản phẩm