Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2009

01/01/2010 12:00 - 1179 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2009.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
AD sectoral distribution - measure - reporting member
Antidumping initiation - exporting country
Antidumping initiation - reporting member & exporting country
Antidumping initiation - reporting member
Antidumping initiation - sector
Antidumping measure - reporting member
Antidumping measure - sector
Antidumping measure reporting member & exporting country
Antidumping measures - exporting country
Harmonized system section headings
AD sectoral distribution - initiation - exporting country
AD sectoral distribution - initiation - reporting member
AD sectoral distribution - measure - exporting country
Quảng cáo sản phẩm