Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013 12:00 - 1902 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2012 

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
AS Initiations by reporting member 2012
AS Initiations by reporting member vs exporting country 2012
AS InitiationsBy exporting country 2012
AS intiations by sectors 2012
Harmonized system section headings
AS Measures by exporting country
AS Measures by reporting member
AS Measures by sectors
AS Measures Reporting Member Vs Exporting Country
AS Sectoral_Initiations by exporting country 2012
AS Sectoral_Initiations by reporting member 2012
AS Sectoral_Measures by reporting member 2012
AS Sectoral_Measures exporting country 2012
Quảng cáo sản phẩm