Thông báo mức thuế tự vệ đối với mặt hàng phôi thép, thép dài giai đoạn từ 22/3/2017-21/3/2018

01/03/2017 12:00 - 4240 lượt xem

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Tại Mục 3, Thông báo kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT nêu trên, mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và thép dài là 15,4% sẽ kết thúc vào ngày 21/3/2017.

Theo đó, mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài trong giai đoạn từ 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018, cụ thể như sau:
Sản phẩm Mã HS Mức thuế tự vệ
Phôi thép 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00. 21,3%
Thép dài 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00. 13,9%

Các sản phẩm phôi thép và thép dài được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ được quy định tại Mục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo để các bên liên quan được biết về mức thuế tự vệ trong giai đoạn 2017-2018.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm