Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 30/06/2017

27/02/2018 12:00 - 846 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 30/06/2017 theo các tiêu chí:

- Số liệu về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ được khởi xướng;

- Số liệu về các biện pháp tự vệ đã áp dụng;

- Số liệu về các vụ kiện và biện pháp tự vệ theo ngành hàng
Tải tài liệu
Key: harmonized system section headings
Safeguard initiations by reporting member
Safeguard initiations by sector
Safeguard initiations by sectoral by reporting member
Safeguard measures by reporting member
Safeguard measures by sector
Safeguard measures by sectoral by reporting member
Quảng cáo sản phẩm