Chống Trợ Cấp

Trợ cấp (subsidies)
Trợ cấp (subsidies)

23/09/2008

Theo hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, một ngành sản xuất được coi là được hưởng trợ cấp khi lợi ích được dành cho ngành đó dưới hình thức: Giao vốn trực tếp của chính phủ (chẳng hạn cấp vốn, các khoản cho vay hoặc góp vốn cổ phần) hoặc chính phủ bảo lãnh các khoản...
Trợ cấp bị cấm hay Trợ cấp đèn đỏ (Red subsidies)
Trợ cấp bị cấm hay Trợ cấp đèn đỏ (Red subsidies)

23/09/2008

Bao gồm: -Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thưởng xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao hơn mức mà sản phẩm tương tự bán trong nước được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…); hoặc -Trợ cấp nhằm...
Trợ cấp được chấp nhận (permissible subsidies)
Trợ cấp được chấp nhận (permissible subsidies)

23/09/2008

Các khoản trợ cấp được chấp nhận gồm 2 loại: các khoản trợ cấp có thể khiếu kiện và các khoản trợ cấp không thể khiếu kiện
Trợ cấp không bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn xanh (green subsidies)
Trợ cấp không bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn xanh (green subsidies)

23/09/2008

Bao gồm: Trợ cấp không cá biệt: Tức là các loại trợ cấp không hướng tới một (một nhóm) doanh nghiệp/ngành/khu vực địa lý nào. Tiêu chí để hưởng trợ cấp là khách quan; không cho cơ quan có thẩm quyền cấp khả năng tuỳ tiện xem xét và không tạo ra hệ quả ưu đãi riêng đối với bất kỳ...
Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn vàng (amber subsidies)
Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn vàng (amber subsidies)

23/09/2008

Bao gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ các loại trợ cấp đèn xanh). Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức trợ cấp này nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì có thể bị kiện...
Thuế chống trợ cấp hay thuế đối kháng (countervailing duty)
Thuế chống trợ cấp hay thuế đối kháng (countervailing duty)

23/09/2008

Thuế chống trợ cấp là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài được trợ cấp vào nước nhập khẩu.
Mức trợ cấp
Mức trợ cấp

23/09/2008

Để xác định hàng hoá nhập khẩu có được trợ cấp hay không, cơ quan điều tra nước nhập khẩu sẽ tiến hành tính toán mức trợ cấp của hàng hoá đó. Phương pháp tính toán chi tiết tuân thủ pháp luật của nước điều tra về vấn đề này, nhưng về cơ bản theo các hướng dẫn sau:
Biên độ trợ cấp (margin of subsidy)
Biên độ trợ cấp (margin of subsidy)

23/09/2008

Biên độ trợ cấp dùng để tính toán thuế chống trợ cấp (hay còn gọi là thuế đối kháng) được tính theo phần trăm mức trợ cấp trên trị giá hàng hoá
12
Quảng cáo sản phẩm