Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu của Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành(AC01.SG04)

21/06/2019 12:00 - 212 lượt xem

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép dây, thép cuộn (AC01.SG04).

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Cục PVTM tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành (Công ty Vĩnh Thành).

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục PVTM tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (Công ty Lâm Viễn).

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ theo quy định, ngày 19 tháng 6 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1727/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Vĩnh Thành đối với sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 với khối lượng 477 tấn(Bốn trăm bảy mươi bảy tấn) và Quyết định 1728/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Lâm Viễn đối với sản phẩm thép dây hợp kim và không hợp kim thuộc mã HS: 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99 với khối lượng 2.884 tấn(Hai nghìn tám trăm tám mươi tư tấn)  trong năm 2019 (thời điểm có hiệu lực: từ ngày 28/5/2019-31/12/2019).

Theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ biện pháp PVTM, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ đến Cục PVTM.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm