Chống Bán Phá Giá

Trường hợp thiệt hại còn do những nguyên nhân khác ngoài việc hàng hóa nhập khẩu bán phá giá thì giải quyết như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Những thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân khác sẽ không được tính đến khi xác định thiệt hại trong điều tra chống bán phá giá. Những nguyên nhân này có thể là: - Số lượng và giá bán của sản phẩm nhập khẩu liên quan nhưng không bị bán phá giá; - Sự giảm sút nhu cầu hoặc thay đổi về hình thức...

Mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại được xem xét như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Hiệp định về chống bán phá giá của WTO chỉ qui định chung rằng cơ quan điều tra phải xác định rằng hàng hóa bán phá giá nhập khẩu, thông qua các tác động của nó đến các yếu tố, chỉ số kinh tế, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước trên cơ sở kiểm tra...

Trường hợp hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu với số lượng quá nhỏ thì có bị điều tra chống bán phá giá không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Việc điều tra chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi số lượng, khối lượng hàng bị bán phá giá nhập khẩu từ một nước xuất khẩu không dưới mức tối thiểu là 3% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào nước nhập khẩu.

Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại (threat of injury)?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại bao gồm: - tỉ lệ gia tăng đáng kể hàng nhập khẩu được bán phá giá vào nước nhập khẩu và đó là dấu hiệu cho thấy có nhiều khả năng hàng nhập khẩu sẽ gia tăng ở mức lớn;

Biện pháp tạm thời (provisional measures) là gì?

11/08/2008 12:00:00 SA

Biện pháp tạm thời là biện pháp do cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với hàng hóa bị điều tra nhập khẩu vào nước nhập khẩu trước khi có quyết định cuối cùng về biện pháp chống bán phá giá với mục đích chủ yếu là để ngăn chặn thiệt hại tiếp tục xảy ra trong quá trình điều...

Mức thuế chống bán phá giá được xác định như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Mức thuế chống bán phá giá được xác định theo biên độ phá giá và trong mọi trường hợp không được cao hơn biên độ phá giá. Một số nước có quy định áp dụng mức thuế chống bán phá giá thấp hơn biên độ phá giá nếu mức đó đã đủ để loại bỏ thiệt hại.

Các quyền cơ bản của các bên liên quan trong điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Quyền được thông báo và được giải thích về các quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Các quyết định phải được thông báo bao gồm: - quyết định bắt đầu điều tra; - kết luận/quyết định sơ bộ; - kết luận/quyết định cuối cùng.

Ai được quyền yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các chủ thể có thể đưa ra yêu cầu điều tra chống bán phá giá bao gồm: (i) ngành sản xuất trong nước/nội địa nước nhập khẩu hoặc chủ thể nhân danh cho ngành sản xuất trong nước; hoặc (ii) cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.
12345
Quảng cáo sản phẩm