Chống Bán Phá Giá

Bên liên quan (Concerned Party/Interested party)
Bên liên quan (Concerned Party/Interested party)

24/09/2008

Trong vụ việc chống bán phá giá, các bên liên quan là chủ thể có quyền và lợi ích trực tiếp đến vụ việc, được tham gia vào các quá trình điều tra và có các quyền và nghĩa vụ tố tụng tương ứng.
Biên độ phá giá/Biên phá giá (Dumping Margin)
Biên độ phá giá/Biên phá giá (Dumping Margin)

24/09/2008

Biên độ phá giá là mức độ chênh lệch giữa giá thông thường và giá xuất khẩu (tính trên giá xuất khẩu), theo công thức “Biên độ phá giá = (Giá thông thường – Giá xuất khẩu)/Giá xuất khẩu”. Giá thông thường càng cao hơn giá xuất khẩu thì biên độ phá giá càng lớn.
Biên độ phá giá tối thiểu (De minimis Dumping Margin)
Biên độ phá giá tối thiểu (De minimis Dumping Margin)

24/09/2008

Biên độ phá giá tối thiểu là biên độ phá giá dưới 2%. Biên độ phá giá bị xem xét trong các vụ việc chống bán phá giá phải từ 2% trở lên. Do đó, trong trường hợp có kết luận biên độ phá giá là tối thiểu thì việc điều tra sẽ được đình chỉ đối với trường hợp này.
Biện pháp chống bán phá giá (Antidumping Measures)
Biện pháp chống bán phá giá (Antidumping Measures)

24/09/2008

Biện pháp chống bán phá giá là tất cả các biện pháp mà nước nhập khẩu có thể sử dụng để chống lại hiện tượng bán phá giá của hàng nhập khẩu (sau khi có kết luận cuối cùng khẳng định có việc bán phá giá gây thiệt hại đáng kể). Trong đa số các trường hợp, biện pháp chống bán...
Biện pháp tạm thời (Provisional Measures)
Biện pháp tạm thời (Provisional Measures)

24/09/2008

Biện pháp tạm thời là biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện bị điều tra trước khi có kết luận cuối cùng về vụ việc. Biện pháp này thường được thực hiện khi vụ điều tra có kết luận sơ bộ cho rằng có việc bán phá giá gây thiệt hại.
Các bước điều tra chống bán phá giá (Investigation steps/phrases)
Các bước điều tra chống bán phá giá (Investigation steps/phrases)

24/09/2008

Việc điều tra chống bán phá giá được thực hiện tuần tự theo nhiều bước từ khi có đơn khởi kiện cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Cam kết về giá/Thoả thuận đình chỉ (Price Undertakings/Suspension Agreement)
Cam kết về giá/Thoả thuận đình chỉ (Price Undertakings/Suspension Agreement)

24/09/2008

Cam kết về giá (hoặc « Thoả thuận đình chỉ » theo pháp luật Hoa Kỳ) là thoả thuận giữa từng nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu trong đó nhà sản xuất-xuất khẩu tự nguyện cam kết tăng giá lên hoặc ngừng/hạn chế khối lượng xuất khẩu vào nước nhập khẩu. Cam...
Cấp độ thương mại (Trade Level)
Cấp độ thương mại (Trade Level)

24/09/2008

Khi so sánh giá thông thường và giá nhập khẩu, để đảm bảo công bằng tương đối, người ta phải điều chỉnh các loại giá này về cùng một cấp độ thương mại (thông thường là chuyển về mức giá xuất xưởng, tức là giá của sản phẩm tại thời điểm sản phẩm rời nhà máy sản xuất).
123456
Quảng cáo sản phẩm