Chống Bán Phá Giá

Cố ý chuyển đổi để tránh thuế (Circumvention)
Cố ý chuyển đổi để tránh thuế (Circumvention)

24/09/2008

Liên minh châu Âu qui định thuế chống bán phá giá không chỉ áp dụng cho đối tượng chịu thuế (là các sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ các nước xuất khẩu liên quan) mà còn áp dụng với các sản phẩm tương tự hoặc các bộ phận cấu thành của sản phẩm tương tự nhập khẩu từ các...
Đơn kiện (Application)
Đơn kiện (Application)

24/09/2008

Đơn kiện là văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu khởi xướng việc điều tra chống bán phá giá đối với một mặt hàng nhập khẩu nào đó. Chủ thể nộp đơn phải đại diện được cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự nội địa nước nhập khẩu.
Điều chỉnh giá (Prices Adjustments)
Điều chỉnh giá (Prices Adjustments)

24/09/2008

Điều chỉnh giá là việc bổ sung hoặc khấu trừ một số yếu tố cấu thành giá thông thường và giá xuất khẩu để đưa hai loại giá này về cùng một mức có thể so sánh được một cách hợp lý.
Điều kiện thương mại bình thường (Sales in ordinary course of trade)
Điều kiện thương mại bình thường (Sales in ordinary course of trade)

24/09/2008

Bán hàng trong điều kiện thương mại bình thường là một trong các điều kiện để có thể tính giá thông thường theo giá bán sản phẩm tại thị trường nội địa nước xuất khẩu (cách tính chuẩn và công bằng nhất). Không có định nghĩa cụ thể về điều kiện thương mại bình thường nhưng Bán hàng lỗ vốn là...
Điều tra thực địa (On-spot Investigation)
Điều tra thực địa (On-spot Investigation)

24/09/2008

Điều tra thực địa là hình thức điều tra mà cơ quan điều tra tiến hành tại cơ sở sản xuất của các bên liên quan để xác minh tính chính xác và trung thực của các thông tin do các bên cung cấp và tìm kiếm thêm các thông tin khác. Điều tra thực địa được tiến hành tại nước...
Điều tra tiền tố tụng (Pre-initition Investigation)
Điều tra tiền tố tụng (Pre-initition Investigation)

24/09/2008

Điều tra tiền tố tụng là hình thức điều tra nhanh được cơ quan điều tra thực hiện trước khi quyết định khởi xướng điều tra. Điều tra tiền tố tụng thường bao gồm các nội dung sau (i) kiểm tra xem người nộp đơn có đủ tư cách nộp đơn không; (ii) kiểm tra sơ bộ xem các bằng chứng...
Đình chỉ/Chấm dứt điều tra (Suspension/Termination of Investigation)
Đình chỉ/Chấm dứt điều tra (Suspension/Termination of Investigation)

24/09/2008

Đình chỉ hay chấm dứt điều tra là việc không tiếp tục vụ việc chống bán phá giá đối với một số hoặc tất cả các chủ thể liên quan. Thông thường, vụ điều tra được đình chỉ/chấm dứt trong các trường hợp (i) đơn kiện bị rút lại; (ii) biên phá giá thấp hơn 2% hoặc lượng nhập khẩu không...
Giá thông thường (Normal Value/Fair Value)
Giá thông thường (Normal Value/Fair Value)

24/09/2008

Giá thông thường (hoặc “giá trị công bằng” theo pháp luật Hoa Kỳ) của sản phẩm bị điều tra là một trong hai loại giá được sử dụng để tính toán biên độ phá giá. Giá thông thường càng cao thì biên độ phá giá càng lớn.
123456
Quảng cáo sản phẩm