Chống Bán Phá Giá

Nhà sản xuất, xuất khẩu được lựa chọn là các bên liên quan được cơ quan điều tra lựa chọn để tham gia điều tra bắt buộc. Việc lựa chọn này chỉ thực hiện khi có quá nhiều các nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan khiến cho việc điều tra không thể thực hiện được với tất cả và phải...

Nhà xuất khẩu mới là nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài không nhập khẩu hàng vào nước nhập khẩu trong giai đoạn điều tra và không có mối quan hệ phụ thuộc với các nhà sản xuất-xuất khẩu bị điều tra trong vụ việc chống bán phá giá. Nhà xuất khẩu mới có thể đề nghị cơ quan điều tra thực...

Nước nhập khẩu là nước nhập khẩu sản phẩm liên quan và là nước tiến hành việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm đó.

Nước xuất khẩu là nước sản xuất và xuất khẩu sản phẩm là đối tượng của vụ việc chống bán phá giá sang nước nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm không được xuất khẩu trực tiếp từ nước sản xuất sang nước nhập khẩu mà xuất sang nước trung gian rồi mới lại được xuất tiếp sang nước nhập khẩu thì...

Giải thích một số thuật ngữ thường gặp liên quan đến chống bán phá giá.

123456
Quảng cáo sản phẩm