Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

06/08/2008 12:00 - 8841 lượt xem

Hiệp định về Chống trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến trợ cấp và biện pháp đối kháng (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).

Tải tài liệu
Hiep dinh WTO ve Chong tro cap va Cac bien phap doi khang - Ban TV.doc 423 KB
Agreement on Subsidies and countervailing measures.pdf 230.88 KB
Quảng cáo sản phẩm