Việt Nam

Thông tư quy định về thủ tục hải quan; ... và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; ... và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

16/09/2014

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

05/08/2010

Ngày 03 tháng 4 năm 2009 Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã ký quyết định số 26/QĐ-QLCT ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

06/08/2008

Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/05/2002 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống  bán phá giá và thuế chống trợ cấp
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

06/08/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 106/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

06/08/2008

Nghị định Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Tự vệ.
Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào V iệt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào V iệt Nam

06/08/2008

Nghị định số 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. 
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

06/08/2008

Nghị định số 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

06/08/2008

Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 về Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
123
Quảng cáo sản phẩm