Việt Nam

Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

06/08/2008

Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

05/08/2008

Ngày 15/5/2008 Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã ký quyết định số 32/QĐ-QCLT ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Pháp lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội số 20/2004/PL-UBTVQH11 quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Chỉ thị về biện pháp phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài
Chỉ thị về biện pháp phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài

04/12/2006

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ số 20/2005/CT-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2005 về việc chủ động phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài.
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

04/12/2006

Nghị định của Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước
Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước

26/11/2006

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại khi hàng rào thuế quan trên thế giới đang chịu sức ép cắt giảm các nước bắt đầu chú ý nhiều tới các biện pháp phòng vệ đối với hàng hoá sản xuất trong nước.
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống  bán phá giá và thuế chống trợ cấp
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

26/11/2006

Thông tư của Bộ tài chính số 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
123
Quảng cáo sản phẩm