Xác định trị giá tính thuế hải quan

21/07/2008 12:00 - 2220 lượt xem

Booklet này giới thiệu Hiệp định về xác định trị giá tính thuế hải quan của WTO nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.
Tải tài liệu
1-8_thuehaiquan.pdf 1505.43 KB
Quảng cáo sản phẩm