Ai được quyền yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00 - 3772 lượt xem

Các chủ thể có thể đưa ra yêu cầu điều tra chống bán phá giá bao gồm:

(i) ngành sản xuất trong nước/nội địa nước nhập khẩu hoặc chủ thể nhân danh cho ngành sản xuất trong nước; hoặc

(ii) cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Quảng cáo sản phẩm