Biên độ phá giá (dumping margin) được tính như thế nào?

12/08/2008 12:00 - 7756 lượt xem

Biên độ phá giá được tính theo công thức:

Biên độ phá giá= (Giá thông thường – Giá xuất khẩu)/Giá xuất khẩu
Quảng cáo sản phẩm