Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu cho năm 2020 (Vụ việc AC01.SG04)

30/06/2020 12:00 - 181 lượt xem

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam (AC01.SG04).

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Cục PVTM đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được.

Hết thời hạn nộp hồ sơ, Cục PVTM nhận được 05 Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho giai đoạn từ ngày 22 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 1 hồ sơ đề nghị bổ sung lượng miễn trừ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020. Căn cứ quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định miễn trừ liên quan với với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:
 
TT Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ (tấn)
Quyết định cấp miễn trừ từ ngày 22/3/2020 – 31/12/2020
1 Công ty cổ phần Thép chính xác Sunway 1184/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 để gia công cơ khí 810
2 Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam 1185/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.00 sản xuất thép cán nguội ứng dụng cho ngành chế tạo 9.020
3 Công ty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc 1186/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99 để sản xuất bu lông, ốc vít… 1.255
4 Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành 1472/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.10 sản xuất đầu vào cho ngành chế tạo xe 990
5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín 1473/QĐ-BCT Sản phẩm thép que không hợp kim cán nóng, dạng cuộn có mã HS 7213.91.90 để sản xuất vật liệu hàn 516
Quyết định bổ sung lượng miễn trừ từ ngày 01/01/2020 – 21/3/2020
1 Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành 1471/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.10 sản xuất đầu vào cho ngành chế tạo xe 11

Bản cứng Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.
Quảng cáo sản phẩm