Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho năm 2020 (Lần 2) (Vụ việc SG04)

30/06/2020 12:00 - 169 lượt xem

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Căn cứ Thông báo kèm Quyết định số 918, thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Trên cơ sở đó, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ vụ việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài từ ngày 22 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 
Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Cục Phòng vệ thương mại nhận được 04 hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho 04 doanh nghiệp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:
 
TT Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ tính (tấn)
1  
Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương
 
1466/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 953
2  
Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
 
1467/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 2700
3  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín
 
1469/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 2224
4 Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 1470/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 1371

Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 22 - Điều 26 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Quảng cáo sản phẩm