Các điều kiện đối với Đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá?

28/07/2009 12:00 - 2128 lượt xem

Để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành vụ điều tra chống bán phá giá, ngành sản xuất nội địa liên quan phải nộp Đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu phải đáp ứng những điều kiện liên quan đến các thông tin trong Đơn và các bằng chứng kèm theo.

Các yêu cầu về thông tin:

ADP qui định chủ thể có yêu cầu, trong phạm vi có thể, phải cung cấp trong Đơn yêu cầu các thông tin dưới đây:

- Thông tin xác định danh tính của chủ thể nộp đơn, các mô tả về số lượng và giá trị SPTT do chủ thể nộp đơn sản xuất ra.

- Nếu đơn được nộp nhân danh ngành sản xuất trong nước thì phải nêu rõ tên của tất cả các nhà sản xuất nội địa sản xuất ra SPTT được biết đến (hoặc tên các hiệp hội các nhà sản xuất SPTT trong nước), mô tả về số lượng và giá trị SPTT do các chủ thể đó sản xuất ra;

- Thông tin mô tả đầy đủ về sản phẩm bị nghi là bán phá giá, tên của nước hoặc các nước xuất khẩu hoặc xuất xứ của những sản phẩm đó; danh tính của mỗi nhà xuất khẩu hoặc sản xuất nước ngoài được biết đến và danh sách các chủ thể nhập khẩu sản phẩm đó;

- Thông tin về giá thông thường (thông tin về bán sản phẩm tương tự tại thị trường nước (hoặc các nước) xuất khẩu hoặc xuất xứ (hoặc thông tin về giá bán của sản phẩm đó từ nước xuất khẩu hoặc xuất xứ sang một (các) nước thứ ba hoặc thông tin về giá tự tính toán)

- Thông tin về giá xuất khẩu (hoặc thông tin về giá bán của sản phẩm liên quan cho người mua độc lập đầu tiên trên lãnh thổ nước nhập khẩu)

- Thông tin về sự gia tăng số lượng sản phẩm nhập khẩu bị nghi là bán phá giá; ảnh hưởng của việc này đến giá của SPTT tại thị trường nội địa; ảnh hưởng của việc này đối với ngành sản xuất nội địa (thể hiện qua các yếu tố liên quan thể hiện tình trạng của ngành sản xuất nội địa)

Các yêu cầu về bằng chứng:

Đơn yêu cầu phải bao gồm các bằng chứng xác thực về:

- việc bán phá giá; và

- thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước; và

- mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại nói trên;

Quảng cáo sản phẩm