Đào tạo về Pháp luật về Hợp đồng và Cơ chế GQTC bằng trọng tài

15/08/2008 12:00 - 2951 lượt xem

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án DANIDA
Thời gian: 23/5/2007 và 25/5/2007
Địa điểm: Quảng Bình - Quảng Trị

Quảng cáo sản phẩm