Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2010

01/07/2010 12:00 - 1552 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/6/2010.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
Countervailing sectoral distribution of initiation by reporting member
Countervailing sectoral distribution of measures by exporting country
Countervailing sectoral distribution of measures by reporting member
harmonized system section headings
Countervailing initiation by exporting country
Countervailing initiation by reporting member vs exporting country
Countervailing initiation by reporting member
Countervailing initiation by sector
Countervailing measures by exporting country
Countervailing measures by reporting member vs exporting country
Countervailing measures by reporting member
Countervailing measures by sector
Countervailing sectoral distribution of initiation by exporting country
Quảng cáo sản phẩm