Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2011

01/07/2011 12:00 - 1763 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/6/2011.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
AS initiations_by exporting country 2011
AS initiations_by reporting Member 2011
AS initiations_by sector 2011
AS initiations_reporting Member vs exporting country 2011
AS measures_by exporting country 2011
AS measures_by reporting Member 2011
AS measures_by sector 2011
AS measures_reporting Member vs exporting country 2011
AS sectoral_distribution of initiations by exporting country 2011
AS sectoral_distribution of initiations by reporting member 2011
AS sectoral_distribution of measures by exporting country 2011
AS sectoral_distribution of measures by reporting member 2011
Harmonized System Section Headings
Quảng cáo sản phẩm