Thép mạ - Mexico điều tra chống bán phá giá

30/08/2021 02:15 - 45 Views

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ Kinh tế Mexico đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ của Việt Nam. Đây là vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với hàng hóa Việt Nam tại Mexico.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 30 tháng 08 năm 2021
 
2. Nguyên đơn: Công ty Ternium và Tenigal.
 
3. Mặt hàng bị điều tra: Các sản phẩm thép mạ có mã HS: 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 và 7226.99.99.

4. Thời kỳ điều tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 

Lịch trình điều tra:
 

Thời gian

Sự kiện

30/08/2021

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

 

Quảng cáo sản phẩm