Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao (vụ việc SG05)

09/10/2019 12:00 - 447 Views

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm tôn màu có mã HS: 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99. Thời hạn áp dụng biện pháp là 3 năm kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020 (nếu không gia hạn).

Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ”. Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2020, bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT, trong đó riêng mục khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ làm rõ như sau:

1. Khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ ước tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020.

2. Khối lượng, số lượng dự kiến sử dụng ước tính cho cả năm 2020.

Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ của Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.moit.gov.vn.

Cục PVTM lưu ý theo Điều 69 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 13 tháng 9 năm 2019, Cục PVTM đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu. Căn cứ kết quả rà soát cuối kỳ (nếu có), việc áp dụng biện pháp tự vệ có thể được gia hạn hoặc không gia hạn

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Cục Phòng vệ thương mại, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024)7303.7898 (máy lẻ 128); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Đức Trọng), giangphg@moit.gov.vn (chị Hương Giang).

Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các Công ty được biết và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Tải công văn thông báo tại đây.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Quảng cáo sản phẩm