Thông tư 42/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2019/TT-BCT về các biện pháp phòng vệ thương mại

24/01/2024 10:31 - 72 lượt xem

Ngày ban hành: 28/12/2023


Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương


Ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM).


Việc xây dựng Thông tư 42/2023/TT-BCT nhằm kế thừa những quy định còn phù hợp, tiên tiến và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn của Thông tư 37/2019/TT-BCT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong công tác miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư 37/2019/TT-BCT.


Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2024.


Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông tư 42/2023/TT-BCT
Quảng cáo sản phẩm