Việc bán phá giá (dumping) được xác định như thế nào?

12/08/2008 12:00 - 6288 lượt xem

Việc bán phá giá được xác định thông qua việc so sánh về giá giữa giá thông thường và giá xuất khẩu theo công thức:

Giá thông thường (giá TT) - Giá xuất khẩu (giá XK) = X

(trong đó các giá này phải được đưa về cùng một cấp độ thương mại mà thường là "giá xuất xưởng")

Nếu X > 0 thì có hiện tượng bán phá giá

Quảng cáo sản phẩm