Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu chất lượng cao

21/03/2018 12:00 - 1530 Views

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2018.

Sau khi thẩm định các bộ hồ sơ, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định miễn trừ cho năm 2018, cụ thể như sau:

Lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của từng doanh nghiệp giai đoạn 2:

1. Đối với sản phẩm tôn màu PCM/VCM/PEM:
STT Tên doanh nghiệp Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)
1 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 9.719
2 Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát 236
3 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 4.976
4 Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng 83
5 Công ty TNHH Sanaky Việt Nam 678

2. Đối với sản phẩm tôn màu PVDF:
STT Tên doanh nghiệp Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)
1 Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh 315

3. Đối với sản phẩm tôn màu tráng thiếc:
STT Tên doanh nghiệp Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)
1 Công ty cổ phần bao bì kim loại Việt Nam 1.750
2 Công ty TNHH Daesun Vina 751
3 Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN 2.166

4. Đối với sản phẩm tôn màu chống lóa, kẻ oly:
STT Tên doanh nghiệp Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)
1 Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà 407

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục PVTM trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại-Bộ Công Thương
Các Quyết định miễn trừ đối với từng Doanh nghiệp được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Quyet dinh 646 QĐ-BCT
Quyet dinh 647 QĐ-BCT
Quyet dinh 648 QĐ-BCT
Quyet dinh 649 QĐ-BCT
Quyet dinh 650 QĐ-BCT
Quyet dinh 651 QĐ-BCT
Quyet dinh 652 QĐ-BCT
Quyet dinh 653 QĐ-BCT
Quyet dinh 654 QĐ-BCT
Quyet dinh 655 QĐ-BCT
Quảng cáo sản phẩm