Các qui định của WTO về chống bán phá giá có mối liên hệ như thế nào với pháp luật về chống bán phá giá của từng quốc gia thành viên?

12/08/2008 12:00 - 3477 lượt xem

Mỗi quốc gia thành viên WTO có quyền ban hành và áp dụng pháp luật về chống bán phá giá tại nước mình nhưng phải tuân thủ đầy đủ các qui định mang tính bắt buộc về nội dung cũng như thủ tục trong Hiệp định về chống bán phá giá (ADA) của WTO. Ngoài ra WTO cũng xây dựng Luật Mẫu về chống bán phá giá. Đây là một văn bản mang tính gợi ý, khuyến nghị ể các quốc gia tham khảo khi xây dựng pháp luật ề chống bán phá gía của mình, không có giá trị bắt buộc áp dụng.  Pháp luật về chống bán phá giá của mỗi quốc gia có thể cụ thể hóa nhưng không được trái với các qui định liên quan tại Hiệp định ADA của WTO.
Quảng cáo sản phẩm