Chống Trợ Cấp

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2020.

Số liệu cập nhật ngày 11/7/2017