Gạch men - Ukraine điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

16/06/2021 12:00 - 770 lượt xem

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Liên ngành về Thương mại quốc tế Ukraine khởi xướng vụ việc điều tra nhằm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch men (ceramic tiles) nhập khẩu, được phân loại theo mã HS 6907.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2. Nguyên đơn: Ngành sản xuất trong nước của Ukraine, đại diện bởi các công ty LLC INTERKERAMA, PJSC KHARKIV TILE PLANT, PJSC ZEUS CERAMIC.

3. Mặt hàng điều tra: Một số sản phẩm gạch men (ceramic tiles) nhập khẩu được phân loại theo mã HS 6907.

Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
01/06/2021 Khởi xướng điều tra tự về toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch men

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây.
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm