Philippines

Chuyên mục về PVTM của Philippines sẽ cung cấp những thông tin về pháp luật, quy trình thủ tục, thực tiễn và những lưu ý về kỹ năng đối phó với các vụ điều tra PVTM tại thị trường Philippines. Đây là các thông tin cần thiết giúp doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam trong phòng tránh và đối phó hiệu quả với các vụ điều tra hoặc nguy cơ bị điều tra PVTM.