Sản phẩm thép - EU điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

26/03/2018 12:00 - 126 lượt xem

Ngày 26/03/2018, Ủy ban Châu Âu đã tự khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với một số sản phẩm thép.

I. Thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 26 tháng 03 năm 2018

2. Sản phẩm bị điều tra: các sản phẩm thép có mã HS: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7216, 7219, 7220, 7221, 7222, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7304, 7305 và 7306.

II. Lịch trình vụ việc:
Thời gian Sự kiện
26/03/2018 Khởi xướng vụ kiện
01/02/2019 Ủy ban Châu Âu thông báo gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với một số sản phẩm thép.
Quảng cáo sản phẩm