Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2010

01/07/2010 12:00 - 1397 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/6/2010.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
Anti-dumping initiation by reporting member
Anti-dumping initiation by sector
Anti-dumping initiation reporting mber an exporting country
Anti-dumping initiations by exporting country
Anti-dumping measures by exporting country
Anti-dumping measures by reporting member vs exporting country
Anti-dumping measures by reporting member
Anti-dumping measures by sector
Anti-dumping sectoral distributin of measures by exporting country
Anti-dumping sectoral distributin of measures by reporting member
Anti-dumping sectoral distribution of initiation by exporting country
Anti-dumping sectoral distribution of initiation by reporting member
Harmonized system section headings
Quảng cáo sản phẩm