Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2009

01/07/2010 12:00 - 1710 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/6/2009.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
cvd_init_exp_country_e
cvd_init_rep_exp_e
cvd_init_rep_member_e
cvd_init_sector_e
cvd_meas_exp_country_e
cvd_meas_rep_exp_e
cvd_meas_rep_member_e
cvd_meas_sector_e
cvd_sect_distrib_init_exp_country_e
cvd_sect_distrib_init_rep_member_e
cvd_sect_distrib_meas_exp_country_e
cvd_sect_distrib_meas_rep_member_e
Quảng cáo sản phẩm