Chống Trợ Cấp

Bao gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ các loại trợ cấp đèn xanh). Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức trợ cấp này nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì có thể bị kiện...

Các thuật ngữ về Chống trợ cấp về cơ bản cũng tương tự như các thuật ngữ về Chống bán phá giá, tuy nhiên cũng có một số thuật ngữ riêng...

12
Quảng cáo sản phẩm