Vải dệt từ bông - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

27/10/2023 04:58 - 177 lượt xem

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với vải dệt từ bông nhập khẩu.

 

I. Thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng: Ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

2. Hàng hóa bị điều tra: Vải dệt từ bông (cotton fabric) được phân loại theo mã HS 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00 và 5212.23.00.

 

II. TIến trình vụ kiện:

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

27/10/2023

Khởi xướng điều tra tự vệ

 

 

Tài liệu vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm