Các Hiệp Định Cơ Bản Của WTO

Các biện pháp kiểm dịch động thực vật
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật

10/06/2008

Biện pháp kiểm dịch động thực vật là gì? Tại sao WTO quy định về các biện pháp SPS? Các biện pháp SPS phải tuân thủ các nguyên tắc gì? Làm thế nào để biết một biện pháp SPS vượt quá mức cần thiết và vi phạm WTO? Làm thế nào để tiếp cận các thông tin về biện pháp SPS của các nước? Ở...
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/05/2008

Booklet này giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu về hiệp định chung về thương mại và dịch vụ.
12
Quảng cáo sản phẩm