Đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD11)

01/07/2020 12:00 - 1940 lượt xem

Ngày 29 tháng 06 năm 2020. Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1715/QĐ-BCT điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô (còn gọi là HFCS) thuộc các mã HS: 1702.60.10 và 1702.60.20 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc.
 

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 05 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm đường lòng chiết xuất từ tinh bột ngô, thuộc các mã HS 170260.10 và 1702.60.20

3. Giai đoạn điều tra: ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH CN KCP Việt Nam, Công ty CP Mía đường Cần Thơ, Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam và Công ty CP Mía đường La Nga


Lịch trình vụ kiện
 

Thời gian Sự kiện
21/05/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 1715/QĐ-BCT)
14/07/2020      Ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
21/05/2020      Ban hành bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu
07/10/2021 Quyết định chấm dứt điều tra, không áp dụng thuế CBPG (Quyết định 2274/QĐ-BCT)


Hồ sơ vụ việc có trong các tệp đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
20200731092538324-cv-552-pvtmp1-14720pdf
20200731092547461-cv-570-hfcspdf
2020073109260083ad11-ban-cau-hoi-ve-luong-va-gia-tri-cho-nha-san-xuat-xuat-khau-nuoc-ngoaidoc
2020073109260769ad11ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-nhap-khaudoc
2020073109261594ad11ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-san-xuat-trong-nuocdoc
2020073109262479ad11databasekem-ban-cau-hoi-cho-nha-nhap-khauxlsx
2020073109263313ad11databasekem-ban-cau-hoi-nha-san-xuat-trong-nuocxlsx
Quyết định 2274/QĐ-BCT ngày 7/10/2021 về chấm dứt điều tra
Quảng cáo sản phẩm