Một số sản phẩm Sorbitol - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD14)

29/12/2020 12:00 - 1186 Views

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm Sorbitol thuộc các mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia (hàng hóa bị điều tra) (mã vụ việc AD14).

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 11 tháng 12 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: sản phẩm Sorbitol dạng lỏng (xiro Sorbitol) với hàm lượng D-Sorbitol tính theo chất khô không nhỏ hơn 50% thuộc các mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia (hàng hóa bị điều tra) 

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020.

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt

Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
11/12/2020 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 3298/QĐ-BCT)
28/12/2020 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với các bên liên quan trong vụ việc AD14

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
1.1. Quyết định về tiến hành điều tra
1.2.1. Công văn ban hành bản câu hỏi đối với nhà sản xuất nước ngoài
1.2.2. Bản câu hỏi đối với nhà sản xuất nước ngoài
1.3.1. Công văn ban hành bản câu hỏi đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu
1.3.2. Bản câu hỏi đối với nhà sản xuất trong nước
1.3.3. Bản câu hỏi đối với nhà nhập khẩu
Quảng cáo sản phẩm