Tài liệu tham khảo

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại va Công nghiệp Việt Nam Thời gian: Năm 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thời gian thực hiện: Năm 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại va Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)Đơn vị biên dịch: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam