Trợ cấp bị cấm hay Trợ cấp đèn đỏ (Red subsidies)

23/09/2008 12:00 - 6550 lượt xem

Bao gồm:-Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thưởng xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao hơn mức mà sản phẩm tương tự bán trong nước được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…); hoặc-Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập khẩuĐây là những hình thức trợ cấp mà hiện tất cả các thành viên WTO đều bị cấm áp dụng.
Quảng cáo sản phẩm