Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn vàng (amber subsidies)

23/09/2008 12:00 - 3572 lượt xem

Bao gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ các loại trợ cấp đèn xanh). Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức trợ cấp này nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì có thể bị kiện ra WTO.
Quảng cáo sản phẩm