Bản tin SPS Việt Nam số 2 năm 2020

24/12/2020 12:00 - 71 lượt xem

Tổng hợp C&aacute;c tin tức về Biện ph&aacute;p vệ sinh v&agrave; kiểm dịch động thực vật số 02 năm 2020<br /> <br /> Trong số n&agrave;y:<br /> <br /> -<strong>&nbsp;Th&ocirc;ng tin hoạt động:</strong>&nbsp;<br /> <br /> +So s&aacute;nh c&aacute;c cam kết về an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định thương mại tự do CPTPP v&agrave; EVFTA;<br /> <br /> +&nbsp;Cơ hội bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu v&agrave;o thị trường Chi L&ecirc;;<br /> <br /> + Hội nghị &ldquo;Đ&aacute;p ứng c&aacute;c quy định về an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; kiểm dịch động, thực vật (SPS), giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy thương mại n&ocirc;ng sản bền vững v&agrave;o thị trường Trung Quốc&rdquo;.<br /> <br /> -<strong>&nbsp;&Yacute; kiến - trao đổi</strong>: <div><br /> + Rủi ro vi phạm c&aacute;c quy định về SPS của thị trường Trung Quốc;<br /> <br /> + &Uacute;c đề xuất c&aacute;c điều kiện nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm t&ocirc;m chưa nấu ch&iacute;n l&agrave;m thực phẩm;<br /> <br /> +&nbsp;Giải đ&aacute;p ch&iacute;nh s&aacute;ch (SPS) &ldquo;C&aacute;c biện ph&aacute;p quản l&yacute; gi&aacute;m s&aacute;t kiểm tra v&agrave; kiểm dịch (tr&aacute;i c&acirc;y tươi) nhập khẩu v&agrave;o Trung Quốc&rdquo;;<br /> <br /> +&nbsp;Hải quan Trung Quốc tăng cường quản l&yacute;, th&uacute;c đẩy h&agrave;nh động &ldquo;Cửa bảo hộ quốc gia&rdquo; về an to&agrave;n thực phẩm nhập khẩu.</div> <div><br /> -&nbsp;<strong>Văn bản mớ</strong><strong>i</strong>:&nbsp;<br /> <br /> +&nbsp;Dự thảo qui định về SPS của c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n WTO trong th&aacute;ng 10/2020.<br /> &nbsp;</div> <em>Bản tin được đ&iacute;nh k&egrave;m dưới đ&acirc;y:</em>
Tải tài liệu
Ban tin SPS so 02 2020
Quảng cáo sản phẩm