Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2020

29/12/2020 12:00 - 341 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 12 năm 2020.

Trong số này:

- Vấn đề hôm nay: Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên (hết)

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/11/2020 - 15/12/2020;

+ Tin cảnh báo tháng 12/2020;

+ Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Quan ngại thương mại:

+ Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các loài thực vật có chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene.

- Hoạt động của Mạng lưới TBT:

+ Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin s12
Quảng cáo sản phẩm