Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021

01/06/2021 12:00 - 339 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 05 năm 2021.
Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO (hết)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/04/2021 - 15/05/2021
+ Tin cảnh báo TBT tháng 5/2021
+ Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến TBT mới ban hành
- Quan ngại thương mại
+ Quan ngại đối với Quy định của Hoa Kỳ về yêu cầu hiệu quả đối với các bộ phận của thiết bị phun nước
- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
+ Cuộc họp không chính thức về Rà soát thực thi Hiệp định TBT của WTO
Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021
Quảng cáo sản phẩm